Jsme si vědomi, že každý občan má své sny, představy, potřeby, přání a očekávání. Ty jsou zcela nepochybně velmi rozmanité a pestré. Naším cílem je na tyto potřeby a přání reagovat a vytvářet takové prostředí, ve kterém by se občané všech generací mohli plně realizovat. Uplynulé čtyři roky jsme se podíleli na vedení našeho města, řada věcí se v něm povedla a na ty bychom také rádi navázali.

PhDr. Walter Bartoš, Ph. D., MBA
místostarosta města Strážnice

Náš volební program

Rozvoj bydlení

chceme pokračovat ve vytváření podmínek pro bydlení dle rozmanitých potřeb občanů – bytové jednotky, sociální byty a rodinné domy (vyčleníme finance v rozpočtu na výkup pozemků pro výstavbu v lokalitě Dúbrava, dokončíme prodej pozemků pro rodinné domy v lokalitě Ořechovka, zajistíme transparentní prodej stavebních pozemků občanům, vytvoříme podmínky pro další bytové jednotky i v centru města)

Kvalitní infrastruktura

budeme pokračovat v rekonstrukci komunikací, chodníků a veřejného osvětlení, velkou pozornost chceme věnovat dotačním titulům (evropské, státní i krajské finance), budeme pokračovat v bezbariérových přístupech

Bezpečnost

budeme věnovat mimořádnou pozornost problému parkování (vytváření nových parkovacích míst na jedné straně bude doprovázeno zvýšením aktivity městské policie při špatném parkování na straně druhé), ochrana soukromého i veřejného majetku bude v rizikových lokalitách podpořena instalací kamerového systému, zajistíme ochranu občanů před hlukem nejen v nočních hodinách, budeme pokračovat v jednáních ohledně obchvatu města, pokusíme se prosadit vyhlášku regulující použití zábavní pyrotechniky a zvážíme optimalizaci dopravního značení. Mezi naše další cíle patří rozšíření služební doby městské policie a pořízení mobilního radaru. Rádi bychom pokračovali také v úspěšném programu Prevence dětí a mládeže, rozpracovaného městskou policií

Cestovní ruch

podporujeme aktivity spojené s cestovním ruchem, i akce, které výrazně reprezentují město a zvyšují jeho potenciál z pohledu jeho atraktivity, máme v plánu zviditelnit všechny památky města vytvořením turistických tras s průvodcem, chceme zlepšit online i offline turistickou prezentaci města a tím nové návštěvníky do Strážnice nejen přivést, ale také je zde udržet. Vážíme si tradiční kultury a chceme jí více využívat co by důležitého prostředku prezentace města, podpoříme péči o historické památky (formou dotací z městského rozpočtu i formou odborné pomoci ze strany města při žádostech o dotace z krajského či státního rozpočtu), ve spolupráci s Povodím Moravy, bychom rádi dořešili cyklostezku podél “Baťáku”

Prezentace města

chceme vytvořit novou grafickou tvář města, aby se mohlo důstojně prezentovat nejen v ČR, ale i v zahraničí. Zpracujeme jednotnou grafickou identitu vč. nového logotypu, sjednotíme podobu všech propagačních materálů, optimalizujeme web města a zatraktivníme jej jak pro občany, tak pro turisty

Sociální oblast

podporujeme rodiny s dětmi (viz. rozvoj bydlení) a péči o seniory (chceme podpořit aktivitu seniorů, družební seniorské akce, univerzitu třetího věku, přednášky pro seniory, mezigenerační interakce seniorů a dětí, aj.)

Přívětivý úřad

chceme zjednodušit jednání na úřadě a v maximální možné míře využit online modelu. Zajistíme možnost konání svatebních obřadů i na zámku

Bezplatná právní poradna

již několik let funguje a jsme připraveni v této aktivitě pokračovat

Pestrý život, kultura a sport

podporujeme spolky a další aktivity občanů, podařilo se nám vytvořit výborné zázemí pro stolní tenis a obnovit fasádu kabin v TJ Jiskra, nyní chceme zcela zrekonstruovat interiér kabin. Zajistíme podporu sportovních i kulturních aktivit mládeže formou grantů, i nadále chceme pokračovat ve vyhlašování sportovce roku, vedle tradiční kultury chceme podpořit i jiné žánry v oblasti hudby, divadla a výtvarného umění. Jako podporu místních pěstitelů, chceme podpořit pravidelné konání farmářských trhů

Životní prostředí

začali jsme již práce na projektech protipovodňových opatření, rádi bychom dále připravili projekty udržení vody v krajině, při výstavbě chodníků budeme usilovat o dotace na zadržení dešťové vody, budeme podporovat aktivity spojené s ochranou pitné vody, chceme zefektivnit odpadové hospodářství a zavést online systém “objednávky” svozu odpadu

Školství

ve školách chceme vytvářet prostředí pro plnění přání a potřeb všech žáků i rodičů aktivitami, které budou školy nabízet (podpoříme možnost úprav ŠVP, kroužky a další aktivity), chceme zavést možnost online přihlášení se do mateřské školy, propojit školy při aktivitách s kulturním domem, městským muzeem a spolky